X

Internet Explorer 8 Sürümünü Desteklemektedir

Lütfen tarayıcınızın sürümünü yükseltiniz.

Tamam

Bize Ulaş Sana her koşulda destek olabilmek için buradayız. Merak ettiğin detaylar için aşağıdaki iletişim formunu doldurarak bize ulaşabilirsin.

Aydem Kart

Adres: Anadolu Caddesi No: 41 Megapol Tower Kat: 19 Bayraklı / İZMİR

Telefon: 0850 800 0 999

Formu doldur,
seninle iletişime geçelim.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

GDZ Enerji Yatırımları AŞ (“Şirket”), enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere şirketler kurmak ve bunlara iştirak etmek, iştirak edilen ve yeni kurulan bu şirketlerin yönetimlerini belirlemek ve bu şirketler aracılığı ile yatırımlar yapmak, bu şirketlere veya enerji sektöründe faaliyet gösteren sair şirketlere teknik, mali, bilgi işlem ve insan kaynakları yönetimi ile diğer konularda danışmanlık hizmeti sağlamak, bu şirketlerin teknik, mali ve idari organizasyonlarına destek sağlamak, bu şirketlere hizmet verecek servis birimi oluşturmak maksadı başta olmak üzere kuruluş sözleşmesinde belirtilen amaçlarla 2013 senesinde kurulmuş ve o zamandan şimdiye ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz başta T.C. Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 s.Kanun”) ile düzenlen ve güvence altına alınan kişisel verilerin korunması konusunda azami özen ve dikkat göstermektedir6698 s.Kanun kapsamında, gerçek/tüzel kişilerin, gerçek kişi temsilcilerinin; kimlik, iletişim, ikametgah gibi bilgileri başta olmak üzere sözleşme ilişkisi kapsamında edinilen her tür verileri ile ilgili kişiyi tanıtan, biyometrik veriler de dahil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.

Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel veriler 6698 s.Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarılabilecektir.

A. Veri Sorumlusu
GDZ Enerji Yatırımları AŞ 6698 s.Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
6698 s.Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu kapsamda; kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, öncelikle imzaladığınız/imzalamak istediğiniz AydemKart Üyelik Sözleşmesi kapsamında üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve üyelikten kaynaklanan süreçlerin yürütülmesi adına; faaliyetlerimizin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, firma ürün hizmet bağlılık süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, hukuksal süreçlerin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının takibi ve yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon takibi ve süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin ve stratejik planlama faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik ve pazarlama süreçlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Veri Sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

C. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 s.Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s.Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metninin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TEDAŞ, ilgili dağıtım Şirketleri, gibi yetkili ve görevli kamu /özel hukuk tüzel kişileri ile; ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, internet, ses, hizmeti, araç kiralama faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, ilgili dağıtım şirketleri, çağrı merkezi hizmeti şirketleri, fatura ödeme hizmeti şirketleri, kurye hizmeti şirketleri iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar da dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ayrıca Kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s.Kanun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddenin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkralarında öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz Müşteri İlişkileri Merkezleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca, Şirketimiz veya Grup Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Müşteri İlişkileri Merkezlerimizde gerçekleştirdiğiniz abonelik ve fatura ödeme işlemlerinde, Şirketimizin düzenlediği ve katılım gösterdiğiniz eğitim, seminer veya organizasyonlarda ve iş başvuru formları, dilekçeler, müzekkereler, görüşmeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimizce işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 6698 s.Kanunun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca, Şirketimizle yapmış olduğunuz abonelik, üyelik ve diğer sözleşmeler kapsamında Şirketimiz yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla toplanmaktadır.

E. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
6698 s.Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel/özel nitelikli kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’ un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Ayrıca kişisel verilerin korunmasıyla ilgili Şirketimiz “Politikasını” web sitemizden ulaşabilir ve taleplerinizle ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu : GDZ Enerji Yatırımları AŞ
Adres : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulvarı No:15 Merkezefendi-DENİZLİ
Mersis Numarası : 0389072634900012
Kep Adresi : gdzenerji@hs02.kep.tr